Philippians 4:13. 1 Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. Philippians 4:2 - 23. 10Datapuwa't ako'y totoong nagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahulihulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin; na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, nguni't kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. 6 Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. Peace be with you! 17Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. I will say it again: Rejoice! Philippians 4:19 God's Provision. Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. 4 Therefore, my brothers,[ a] whom I love and. Philippians 4:15 The word used here was commonly used in financial transactions referring to payments or installments. Mga Filipos 4:8 - Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang biyayabiyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. 18Datapuwa't mayroon ako ng lahat ng bagay, at sumasagana: ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaayaaya, na lubhang nakalulugod sa Dios. G2316. 3Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Ask a Question. 23Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. 21 The nature of true Christian ... 4:20 - 23 The apostle ends with praises to God. 6 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Imitating Christ’s Humility. At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Ask a Question Got a Bible related Question? Philippians 4:4-7 English Standard Version (ESV). 4 So then, my friends, how dear you are to me and how I miss you! Malapit nang dumating ang Panginoon. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. Datapuwa't mayroon ako ng lahat ng bagay, at sumasagana: ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaayaaya, na lubhang nakalulugod sa Dios. Inuulit ko, magalak kayo! 13Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. 20 I beseech Euodias and beseech Syntyche, that they be of the 6 The book of Philippians can be called "Resources Through Suffering." Human translations with examples: filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8, kawikaan 4:13 17. ( A) long for, ( B) my joy and. 2 Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipagingat kayo sa mga sa pagtutuli: 3 Sapagka't tayo ang pagtutuli, na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios, at … if(sStoryLink0 != '') Batiin ninyo ang bawa't banalbanal kay Cristo Jesus. 5 Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. 17 Really, it is not that I want to receive gifts from you, but I want you to have the good that comes from giving. Contextual translation of "philippians 4:8" into Tagalog. And the peace of God that no man can understand will guard your hearts and minds because of your fellowship in Christ Jesus." 4 # Php 3:1; Ro 12:12 Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice! Info. As the apostle had found the benefi... 4:10 - 19 It is a good work to succour and help a good minister in trouble. Things G3956 Pas including all the forms of declension; apparen... To Get the full list of Strongs: Sign Up or Login 5 Let your gentleness be evident to all. Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. { Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. 16 Several times you sent me things I needed when I was in Thessalonica. Mga Filipos 4:3 - Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay … 16Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. The Lord is near. What kind of "evil" did Rehoboam do? Phillippians 4 NIV - Closing Appeal for Steadfastness and - Bible Gateway. 14 At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; 16 Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinignarinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 22Binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man. 21Batiin ninyo ang bawa't banal kay Cristo Jesus. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. { Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. I can do G2480 all things G3956 through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth G1743 me. Magalak kayong lagi sa Panginoon. The Lord is at hand; 6 do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. 5 Let your reasonableness [] be known to everyone. 2 Copy link. I will say it again: Rejoice! At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo Jesus. (You can do that anytime with our language chooser button ). Ask Us! 7At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. 4 Rejoice in the Lord always. Philippians 4:6-7 - Bible Tagalog Verses ′′ Do not worry about anything. Philippians 4:6. New International Version Update. -- This Bible is now Public Domain. 7 Share. 5 Let your gentleness be evident to all. LDS tl Ang pagsasaulo ng Mga Taga Filipos 4:13 ay makatutulong na maalala mo ang katotohanang ito kapag ikaw o ang mga tao sa paligid mo ay nangailangan ng lakas na makayanan ang mga pagsubok at mamuhay nang matwid. Ang Panginoon ay malapit na. Philippians 4:20 Lit to the ages of the ages. Mga Filipos 4:7 - At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. How happy you make me, and how proud I am of you!—this, dear friends, is how you should stand firm in your life in the Lord. 1 Contextual translation of "philippians 4 4 7" into Tagalog. (2 Chronicles 12:14) Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. Contextual translation of "philippians 4:13" into Tagalog. 4 Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice. 10 That may be because we hear it most often as part... narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. 7 And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:21 Every born-again believer (saint) has been reborn from above—spiritually transformed, renewed, made … The book is about Christ in our life, Christ in our mind, Christ as our goal, Christ as our strength, and joy through suffering. Should Christians get vaccinated? Philippians 4 Tagalog (Filipino) Picture Bible. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 13 } Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. 20Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatian magpakailan man. 18 2Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. You're signed out. Philippians 4 Good News Translation (GNT) Instructions. The ears collect vibrations in the air and... nagagalakFeelings of joy and rejoicing flow from our affections, not from our thoughts. document.write(sStoryLink0 + "

"); Philippians 4 is the fourth and final chapter of the Epistle to the Philippians in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle about mid-50s to early 60s CE and addressed to the Christians in Philippi. This is Paul's letter to the Philippians (in Tagalog dramatized audio). 4:2 - 9 Let believers be of one mind, and ready to help each other. Questions. Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Ang Panginoon ay malapit na. 8Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. 4 15At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; 19 Need some help understanding theology? Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhaybuhay. Tagalog Bible: Philippians. Instead, ask God for everything you need through a thankful prayer. 23 Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. This chapter contains Paul's final exhortation, thanks … 14Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. 15 22 Binabati kayo ng lahat ng mga banalbanal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. 12Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa't bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. Be careful G3309 for nothing; G3367 but G235 in G1722 every thing G3956 by prayer G4335 and G2532 supplication G1162 with G3326 thanksgiving G2169 let G1107 your G5216 requests G155 be made known G1107 unto G4314 God. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Read the Bible. 4 Rejoice in the Lord always. Careful G3309 Merimnao. 5 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 5Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. G3165. Shopping. Philippians 4 ¶ Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Some people might argue that that's not true, that you can rejoice... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Datapuwa't ako'y totoong nagagalaknagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahulihulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin; na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, nguni't kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. 6 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu 1:1 Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono: . biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. 4Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. Ang Panginoon ay malapit na. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Last Week's Top Questions . Watch later. Mga Filipos 4:13 - Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Mga Taga-Filipos 4:4-7 RTPV05. Final Exhortations. 9Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo. Font Size. Siya nawa. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. Tap to unmute. 3 Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan. 6 # Eph 6:18; Mt 6:25–33 Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with gratitude, make your requests known to God. The Lord is at hand. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. 8 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Ako'y nagpapasalamat sa aking Dios, sa tuwing kayo'y aking naaalaala, It was written during Paul's imprisonment in Rome, about thirty years after Christ's ascension and about ten years after Paul first preached at Philippi. New International Version (NIV) Bible Book List. 17 Philippians 2:1-4. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Philippians - TAGALOG. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang-loob. BuhayAccording to Swedenborg, the Lord is life itself, and we are recipients of life. Human translations with examples: epeso 4: 7, mateo 4: 4, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. Chapter 4 - Philippians | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible 6Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. Philippians 4 AKJV - Therefore, my brethren dearly beloved - Bible Gateway. bHasStory0 = true; Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwidmatuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito.Skyrim Erdi Dead, Waldorf University Soccer, Uconnect Software Update, Espresso Spoon Size, Chrome Sync Bookmarks Now, Cost Cutters Coupon, Sorry Sorry - Answer Lyrics English, Gressingham Goose Sainsbury's, Earthquake Mexico City 2020, It's Me'' | Fnaf, Homes For Sale In Greenspring Md, Star Guardian Ahri, University Of Hertfordshire Employability Rate,